Pneumàtics

simex_tyreEls pneumàtics son un dels elements mes importants del vehicle al ser l’únic component que està en contacte amb el terreny. Per tant, a més de les consideracions que indicarem a continuació per a la seva homologació, el client també haurà de tenir en compte quin ús li donarà al seu vehicle (asfalt, sorra, fang, neu, roca. etc.) al hora de escollir el pneumàtic més adequat.

Les modificacions en els pneumàtics que son susceptibles d’homologació venen lligades al canvi de pneumàtics per d’altres de diferents característiques o no equivalents. Aquestes característiques poden ser: variació en les dimensions, diferents codis de velocitat i índexs de càrrega o la utilització de pneumàtics de diferents característiques per a l’eix davanter i posterior.

Requisits generals dels pneumàtics per a ser homologables

Tots els pneumàtics muntats en un vehicle, a excepció dels de recanvi, posseiran la mateixa estructura en quant a les característiques tècniques de la carcassa: radial, diagonal, cinturat, etc.

Tots els pneumàtics muntats en un mateix eix han de ser iguals.

El pneumàtic s'han d'instal·lar en una llandes amb un ample de gola compatible amb la mida dels pneumàtics. Davant el dubte us informarem de la compatibilitat de conjunt llanda-pneumàtic.

En tot el recorregut de suspensió i de direcció del vehicle, no pot existir risc d'interferència del pneumàtic amb altres parts del vehicle.

Els pneumàtics no podran sobresortir de la carrosseria o dels aletins del vehicle. En cas contrari, caldrà instal·lar aletins suplementaris o substituir-los per altres més amples. Es tramitar la reforma d’aquests elements segons s'indiquen en el Manual de Reformes.

Homologació dels pneumàtics

Criteris d’equivalència per a pneumàtics

Al realitzar un canvi de pneumàtics per d’altres de diferents mides o característiques, no sempre esta considerat com a reforma i per tant es possible que no sigui necessària la homologació. D’aquesta manera, no es considera reforma si els pneumàtics a instal·lar son equivalents als originals del vehicle.

A continuació s'exposen els criteris d'equivalència per als pneumàtics:

  • Igual diàmetre exterior amb una tolerància del 3%.
  • Índex de càrrega igual o superior.
  • Codi de velocitat igual o superior. (*)
  • Perfil de la llanda de muntatge compatible amb el pneumàtic.

(*) Per a vehicles de les categories M, N y O, si s'utilitzen pneumàtics amb la inscripció M+S, MS o M&S, serà suficient amb que aquests tinguin un codi de velocitat igual o superior a 160 km/h (codi de velocitat Q).

En el cas de pneumàtics inclosos en la homologació de tipus del vehicle però no anotats en la Tarja d'ITV, tampoc serà necessari realitzar la homologació i es podrà tramitar mitjançant diligencia administrativa a la estació d'ITV. En cas de dubte sobre els pneumàtics inclosos en la homologació de tipus per al seu vehicle pot realitzar la consulta en qualsevol estació d'ITV o be en el nostre apartat de consultes adjuntant la Tarja d'ITV i el Permís de Circulació del vehicle.

Requisits para la homologació (pneumàtics no equivalents)

Diàmetre exterior

Els criteris actuals dels serveis tècnics ens permeten homologar pneumàtics amb un increment del diàmetre exterior de fins al 10% sense necessitat d’haver de desplaçar el vehicle ni realitzar cap proba ni assaig. Para augments majores al 10%, normalment es necessari realitzar una proba de frenada.

Índexs de càrrega homologables

Sempre seran homologables pneumàtics amb índexs de càrrega iguals o superiors als dels pneumàtics originals del vehicle. En cas de que els nous pneumàtics desponguin de índexs de càrrega inferiors als originals, cada un d’ells haurà de ser capaç de suportar la meitat de la MMA de l’eix on estiguin muntant. Consultar la Taula d'Índexs de Càrrega.

Per a vehicles que portin pneumàtics en formació doble (rodes bessons) consultar.

Codis de velocitat homologables

Com a norma general el pneumàtic que muntem haurà de tenir un codi de velocitat superior a la velocitat màxima declarada pel fabricant per al nostre vehicle. Consultar la Taula de Codis de Velocitat.

En cas de utilitzar pneumàtics amb la inscripció M+S, MS o M&S;  aquests podran tenir un codi de velocitat inferior a la velocitat màxima del vehicle, sempre i quan tingui un codi Q (160km/h) o superior. Si la velocitat màxima del vehicle fos superior a aquesta, s'haurà d'especificar en una etiqueta d'advertència la velocitat màxima permesa. La etiqueta se situarà en un lloc destacat dins del camp de visió del conductor del vehicle.

Per a instal·lar pneumàtics M+S, MS o M&S amb codis inferiors a Q consultar (es necessari estudiar cada cas e n particular).

Si ja coneix els pneumàtics a instal·lar al seu vehicle, consulti la nostra Calculadora de Pneumàtics per a comprovar la diferència de diàmetre exterior respecte als originals. Si està buscant pneumàtics equivalents pot utilitzar el Cercador d'Equivalències.

Homologació

Documentació a presentar en la estació ITV par a homologar la substitució de pneumàtics no equivalents:

doc_informe_conformidad

Informe de conformitat

doc_certificado_taller

Certificat del taller

NOTA: En aquells casos en que es produeixi un augment de diàmetre exterior superior al 10% el servei tècnic podrà requerir la realització d'una prova de frenada.

Descarrega el nostre formulari en PDF: Homologació de Rodes