Canvi de classificació

En la part superior de la targeta d’ITV es troba la classificació del vehicle, formada per un número de quatre dígits i una breu descripció. Aquesta classificació indica el tipus de construcció i l’ús al que està destinat el vehicle. Poden existir diferents motius per a dur a terme un canvi de classificació:

  • Legals. per exemple, si canviem la classificació d’un vehicle derivat de turisme o d’un vehicle mixte adaptable a turisme, aquest podrà circular a majors velocitats per autopistes, autovies i carreteres, a més de què la freqüència amb la què haurà de passar les inspeccions d'ITV serà menor.
  • Com a conseqüència d’algun tipus de reforma. Per exemple transformacions a vehicles vivenda, taller, isotèrmics, caixa oberta, ambulàncies, etc.

De derivat de turisme o mixte adaptable a turisme

Quan anem a fer la compra d’un vehicle, en alguns casos els concessionaris ens ofereix la possibilitat d’adquirir el vehicle com a derivat de turisme o com a vehicle mixte adaptable en comptes de com a turisme, així aprofitar l’estalvi en l’impost de circulació que això comporta. En altres casos es tracta simplement de la compra d’un vehicle de segona mà que està classificat com a camió, furgó o vehicle mixte i que, en moltes ocasions no es correspon amb l’ús que es pretén donar al vehicle.

Transcorregut el temps estipulat per Hisenda (quatre anys des de la primera matriculació), canviant la classificació d’un vehicle a turisme es poden evitar les restriccions que comporta aquests tipus de vehicles. Per a valorar els pros i contres de cada classificació vegeu la següent taula on es poden apreciar les diferències més importants:

  Derivat de turisme
o
Mixte adaptable
Turisme
Velocitat màxima en autopistes i autovies 100 km/h 120 km/h
Velocitat màxima en carreteres amb voral pavimentat de 1,5 metres o més d’amplada o de més de un carril per algun del dos sentits de circulació 90 km/h 100 km/h
Freqüència ITV 0-2 anys : exempt
2-6 anys : biennal
6-10 anys : anual
Mes de 10 anys : semestral
0-4 anys : exempt
4-10 anys : biennal
més de 10 anys : anual
Seients En els vehicles tipus mixte adaptable habitualment es poden muntar i desmuntar els seients en funció de les necessitats de transport de mercaderies o de passatgers No es permet desmuntar els seients per al transportar equipatge (en tal cas s’hauran de reduir places)

Comentar que per a vehicles de la primera columna, al tenir majors restriccions en els límits de velocitat, es molt mes fàcil cometre una infracció greu o molt greu; amb la sanció i la pèrdua de punts que això comporta.

Homologació

Si bé en molts casos serà més avantatjosa la classificació com a turisme, no sempre serà possible realitzar el canvi ja que en alguns casos el fabricant no va realitzar la homologació del vehicle com a turisme. En qualsevol cas us informarem adequadament.

Passos a seguir per a tramitar el canvi de classificació:

  1. Tramitació de la documentació: Enviar còpia de la documentació del vehicle (Targeta ITV i Permís de circulació) per e-mail o fax així poder informar-vos sobre la viabilitat, el cost i si serà necessària alguna documentació addicional per dur a terme el canvi de classificació.
  2. Al rebre la documentació, dirigir-se a la estació d’ITV per a anotar la nova classificació del vehicle a la targeta ITV i modificar, si es el cas, les característiques que ho requereixin.
  3. Dirigir-se a Trànsit per a notificar el canvi de classificació.