Conjunt funcional

El Conjunt Funcional és un conjunt de sistemes, parts o peces autoritzat per el Ministeri d'Indústria, destinat a complir una funció determinada en un o varis vehicles del mateix o diferents tipus o categories i que afecten a una o varies funcions de les incloses en l'annex I del Reial Decret 866/2010. Per a tramitar el Conjunt Funcional ho haurá de solicitar el mateix fabricant d'aquest o be el representant del fabricant.

La antigues Reformes d’Importància Generalitzada (RIG) per les que un element podia homologar-se mitjançant còpia de la resolució del Departament d’Industria competent de cada comunitat autònoma on s’autoritza la reforma de importància i mitjançant un certificat de taller, deixen de ser vigents a partir del 14 de gener de 2013. Per a substituir les antigues RIG apareixen els nous Conjunts Funcionals.

Per obtenir la autorització per a la comercialització d’accessoris o peces com a Conjunts Funcionals és necessari presentar davant la autoritat de Homologació:

  • Sol·licitud d’autorització.
  • Fitxa de característiques, descripció del Conjunt Funcional i els actes reglamentaris als que la seva instal·lació afecti.
  • Acta d’assaig del Conjunt Funcional y de la seva instal·lació emes per un servei tècnic competent en matèria de homologacions (laboratori de vehicles).

Una vegada autoritzat el Conjunt Funcional, per homologar en un vehicle els components que aquest inclogui, exceptuant casos concrets, serà necessari presentar a la estació de ITV:

  • Còpia de la resolució d'Indústria on s’autoritza el Conjunt Funcional.
  • Certificat de muntatge del taller on s’hagi executat la reforma.
  • Informe de Conformitat del servei tècnic.

Els dos primers documents son els mateixos que ja eren necessaris per a la homologació amb les anteriors RIG, ara, amb els nous Conjunts Funcionals també és necessari l'Informe de Conformitat emès pel Servei Tècnic que ha realitzat el Conjunt Funcional on s'identifica el vehicle concret objecte de la instal·lació del Conjunt Funcional.

Mitjançant un Conjunt Funcional, els components que aquest inclogui podran homologar-se de manera més fàcil, ràpida i econòmica al no ser necessari Projecte tècnic ni Certificat Final d’Obra. Els fabricants que optin per tramitar Conjunts Funcionals per als seus productes, disposaran de productes amb un major valor afegit, al estalviar als seus clients tot el procés d'homologació de forma individualitzada per al seu vehicle.

A MC-Enginyeria realitzem tots els tràmits necessaris, des de la redacció de la documentació per a l'autorització del Conjunt Funcionl, fins a l'obtenció de l’Informe de Conformitat del Servei Tècnic específic per a cada vehicle.