Catalogació de Vehicles Històrics

Segons el Reglament de Vehicles Històrics, aprobat per Reial Decret 1247/1995, per a poder considerar un vehicle com a vehicle històric, aquest haurà de presentar un antiguitat mínima de 25 anys. Els anomenats vehicles de col·lecció ,per les seves especials característiques, singularitat, escassetat o alguna altres circumstància especial molt sobresortint, també podran acollir-se al règim de vehicles històrics.

Com a norma general tot vehicle que es desitgi catalogar com a vehicle històric haurà de presentar el seu estat original, tal i com ve sortir de fàbrica. En aquest punt entren a judici les directives de cada comunitat autònoma, al ser aquestes les que regulen la catalogació de vehicles històrics.

Avantatges dels vehicles històrics

Exempció del pagament de l’impost de circulació anual, depenent de l’ajuntament on estigui inscrit el vehicle.

Revisions de ITV més espaiades, segons antiguitat i característiques del vehicle. Poden ser cada 2 anys, en vehicle de fins a 35 anys, fins cada 5 anys en vehicles de més de 55 anys d’antiguitat.

Exempció de realitzar certes proves en les inspeccions de ITV: emissions, nivell sonor, etc. Sempre i quan el vehicle es mantingui d’origen.

Assegurança obligatòria més econòmica, amb algunes asseguradores.

Inconvenients dels vehicles històrics

Impossibilitat de modificar el vehicle una vegada catalogat.

Restriccions en la circulació, segons antiguitat i característiques del vehicle, imposades pel laboratori de vehicles. (Exemple: Prohibició de circulació nocturna en vehicle amb llums de carbur.)

En cap cas es limitarà en nombre de kilòmetres anuals o els dies en què el vehicle podrà circular.

Procediment per a la seva catalogació

Per a catalogar un vehicle com a vehicle històric es necessari presentar la documentació detallada a continuació:

  • Fitxa reduïda de característiques tècniques confeccionada segons l’establert en la legislació sobre homologació de tipus de vehicles, firmada i segellada per una entitat o club relacionada amb els vehicles històrics.
  • Certificat del fabricant o en el seu defecte d’un club o entitat relacionada amb vehicles històrics, on s’indiqui la raó per la que es podria dur a terme la catalogació del vehicle com a vehicle històric.
  • Informe de conformitat procedent d’un laboratori de vehicles acreditat per la comunitat autònoma on resideixi l’interessat, que certifiqui que el vehicle compleix amb les característiques necessàries per a ser considerat vehicle històric.

A part d’aquesta documentació cada comunitat autònoma pot demanar informació addicional com pot ser: fotografies del vehicle, justificant de propietat, etc.

Una vegada es disposi de tota la documentació, serà necessari presentar-la a l’organisme competent que determinarà la viabilitat de la catalogació del vehicle com a vehicle històric, normalment el departament de industria o equivalent de la comunitat autònoma on resideixi l’interessat.