Entrada en vigor del RD 866/2010

El passat 14 gener 2011 va entrar en vigor el Reial Decret 866/2010, de 2 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes de vehicles. Aquesta nova reglamentació deroga el Reial Decret 736/1988 que havíem vingut utilitzant fins ara per tramitar les reformes d'importància de vehicles de carretera.

Resum dels punts més importants d'aquest nou Reial Decret a tenir en compte:

Publicació d'un nou Manual de Reformes de Vehicles

Amb el Reial decret 866/2010 s'exigeix de forma molt més estricta que abans el compliment de la reglamentació que indica el Reial decret 2028/1986 el qual regula l'aplicació de les directives CEE relatives a l'homologació de vehicles. La reglamentació que es pot veure afectada per a cada reforma s'indica ara de forma explícita en un nou Manual de Reformes de vehicles publicat pel Ministeri d'Indústria.

Tipificació de les reformes

L'antiga numeració de les reformes desapareix i aquestes passen a una nova classificació dividida en les funcions o grups que es relacionen a continuació i que, si s'escau, seran desenvolupades en el Manual de Reformes de Vehicles.

1. Identificació
2. Unitat motriu
3. Transmissió
4. Eixos
5. Suspensió
6. Direcció
7. Frens
8. Carrosseria
9. Dispositius d'enllumenat i senyalització
10. Unions entre vehicles tractors i els seus remolcs o semiremolcs
11. Modificacions de les dades que apareixen en la Targeta d'ITV

Reformes de nova tipificació

Segons disposició transitòria cinquena, els vehicles als quals se'ls hagi realitzat una reforma tipificada com a tal en el Reial Decret 866/2010 i que amb anterioritat no fos considerada com a reforma, hauran de legalitzar-la mitjançant diligència administrativa a l'estació d'ITV, qui farà la anotació a la targeta d'ITV, per al qual disposaran del termini de sis mesos (a partir del 14 de gener de 2011). Transcorregut aquest període, hauran de legalitzar-se seguint el procediment establert pel Reial Decret 866/2010.

Informe de conformitat i certificat del taller

Es canvien els models per a l'informe de conformitat del servei tècnic i per al certificat del taller. Podeu obtenir el nou model de certificat del taller en descàrregues.

Reformes abans de la matriculació del vehicle

Per regla general, i a excepció d'alguns casos concrets, les modificacions efectuades en els vehicles abans de la seva matriculació ja no es podran tramitar mitjançant procediment de reforma i hauran d'estar incloses en l'homologació de tipus o tramitar-se a través d'homologació individual.

RIG Reforma d'Importància Generalitzada)

Les Reformes d'importància generalitzada desapareixen, i segons disposició transitòria quarta, les ja autoritzades amb la reglamentació anterior només tindran una validesa de dos anys a partir del 14 de gener de 2011).

Conjunts funcionals

Els fabricants podran tramitar l'autorització de conjunts funcionals. En el cas de reformes emparades per un conjunt funcional, quan el titular del vehicle o la persona per ell autoritzada presenti el vehicle a inspecció tècnica no serà necessària la presentació del projecte tècnic ni del certificat final d'obra. Sí que serà necessària la presentació de la resolució de conjunt funcional del Ministeri d'Indústria, informe de conformitat, i certificat del taller.

Inspecció tècnica

El titular del vehicle o persona per ell autoritzada, al qual se li hagi efectuat una reforma, ha de presentar el mateix a inspecció tècnica en un termini màxim de 15 dies, aportant la documentació que s'indiqui en el Manual de Reformes de vehicles per a cada cas.