Vehicles Vivenda i Autocaravanes

Vehicle VivendaEls vehicles vivenda son aquells vehicles els quals el seu interior està habilitat per a pernoctar en ell i poden fer vida en el seu interior. Aquests vehicles solen disposar de seients, llit (que pot formar-se per conversió de seients), taula (pot ser abatible o desmuntable), armaris y cuina.

Per poder transformar un vehicle en vehicle vivenda serà necessari homologar les reformes i el canvis que es realitzin al vehicle. També serà necessari realitzar un canvi de classificació, així, a efectes legals i de ITV el vehicle serà considerat com a vehicle vivenda. Un altre avantatge que aporta el canvi de classificació a “vehicle vivenda” es que aquests vehicles han de passar la inspecció ITV amb la mateixa periodicitat que els turismes.

Els vehicles vivenda més habituals solen partir de vehicles industrials o de càrrega, com poden ser furgons, camions o inclús vehicles tot terreny. Aquest tipus de vehicles compte amb un ampli espai de càrrega en la part posterior per a instal·lar tots els elements necessaris per a transformar un espai buit en un còmode zona per a ser habitada.

Aïllaments

Per a poder pernoctar en el vehicle, un del punts mes importats per al benestar dels ocupants, es mantenir un correcta temperatura interior. Els vehicles industrials dels quals solen partir la majoria de vehicles vivenda no presenten cap tipus d’aïllant ni recobriment en parets o sostre de l’espai de càrrega, obtenint així un espai molt sensible a les temperatures exteriors.

Per a solventar aquest problema es possible recobrir interiorment amb material aïllant el terra, les parets i el sostre de la zona de vivenda del vehicle. Per a aconseguir una superfície llisa i aïllant per al terra, es comú utilitzar un taulell de fusta amb les mides i forma del terra del vehicle i recobrir-lo amb una làmina de PVC o similar per a facilitar la seva neteja i millorar-ne el seu acabat. Les parets i sostre solen revestir-se amb espuma aïllant, llana de roca, etc. a fi de obtenir un bon aïllament tèrmic i acústic. Sobre aquest recobriment es col·loca un làmina de material plàstic o de fusta per a aconseguir un bon acabat.

Mobiliari

En l’interior de vehicles vivenda pot instal·lar-se tot tipus de mobiliari que faciliti la vida  interior com poden ser: un o varis llits, plegables o fixes; taules, amb els seus respectius seients; mobles per a habilitar una zona com a cuina; etc. També es possible instal·lar armaris, baüls y tot tipus de espais tancats destinats a emmagatzematge.

Tots els mobles han de estar dissenyats i fabricats de tal manera que subjectin de la millor forma possible la càrrega que portin dins, evitant així el seu moviment durant la circulació. De la mateixa manera, totes les peces mòbils del mobiliari com portes, tapes, calaixos, etc. hauran de tenir un sistema que eviti la seva obertura a causa del moviment del vehicle al transitar.

Mobles vehicle vivenda Mobles vehicle vivenda

Tots els mobles han d’estar anclats al vehicle de manera que no puguin despendre’s ni produeixin cap tipus de moviments durant la circulació del vehicle.

Carrosseria

Al procedir majoritàriament de vehicles comercials, el vehicle base no sol presentar finestres, sostres practicables ni obertures de ventilació. Per a solventar la falta de llum i de aireació es molt comuna la instal·lació de finestres, claraboies i extractors. Tots els elements on es requereixi foradar o retallar la carrosseria es farà evitant debilitar la seva estructura, sense tallar nervis ni reforços. Per a la homologació d’elements de vidre, ja siguin nous o procedents d’un altre vehicle, aquests hauran de presentar el marcatge de les contrasenyes de homologació de cada vidre.

Claraboia vehicle vivenda Ventilació vehicle vivenda

Spoiler Claraboia Extractor vehicle vivenda

En aquest tipus de vehicles es útil instal·lar un panell solar, per a recarregar les bateries, en el sostre del vehicle. Aquest panell s’ha d’anclar de tal manera que resisteixi les forces de acceleració i frenada del vehicle i la força aerodinàmica que actua sobre ell al desplaçar-se el vehicle.

Panell solar vehicle vivenda

Instal·lació d’aigua

Per a aconseguir un vehicle autosuficient es necessari disposar d’una instal·lació d’aigua per a la higiene personal, cuinar i netejar. En un vehicle vivenda es corrent instal·lar una pica per a la cuina i habilitar una zona com a bany amb una dutxa i un sanitari. Per al subministrament i emmagatzematge d’aigua neta s’empren dipòsits situats, normalment dins els vehicle i amb entrades d’aigua exteriors. Alhora de desfer-nos de l’aigua utilitzada necessitarem un dipòsit d’aigües grises per al seu emmagatzematge, ja que no es legal que els desaigües del nostre vehicle vagin directament al medi natural. Aquests dipòsits es poden instal·lar sota el vehicle i així facilitar el seu buidatge en el llocs expressos per a aquest afecte. Si instal·lem sanitaris de tipus “cassette” ens estalviarem la instal·lació de un dipòsit extra per a les aigües negres ja que aquests ja el duen incorporat. Per a assegurar el subministrament d’aigua a tots els punts de consum es pot instal·lar una bomba de aigua que farà arribar l’aigua amb pressió a tots els punts del vehicle.

Dipòsit d'aigua neta vehicle vivenda Pica vehicle vivenda Dipòsit d'aigües grises vehicle vivenda

Sanitari vehicle vivenda Dipòsit d'aigües negres vehicle vivenda

Calefacció

Quan a l’exterior del vehicle tinguem temperatures hivernals, serà necessari disposar de un sistema de calefacció que augmenti i mantingui la temperatura de l’interior de habitacle fins a la temperatura de confort que desitgem. En el mercat hi ha una gran varietat de fabricants que ofereixen sistemes de calefacció per a vehicles. Aquests sistemes poden funcionar amb gas, gasoil o electricitat. Unes de les més utilitzades son les calefaccions WEBASTO, que funcionen amb gasoil i utilitzen el mateix gasoil que utilitza el motor del vehicle per funcionar. El sistema de calefacció instal·lat ha de ser específic per a ser utilitzats en l’interior de vehicles. D’aquesta manera ens assegurem que, en els sistemes on es necessita combustió, els de gas i els de gasoil, siguin totalment segurs.

Calefactor vehicle vivenda Calefactor vehicle vivenda Calefacció vehicle vivenda

Electrodomèstics

Per a facilitar la vida en l’interior del vehicle, en el mercat disposem de una gran varietat de electrodomèstics específics per a ser utilitzats en l’interior de vehicles. La gran majoria d’aquests electrodomèstics estan dissenyats per a treballar elèctricament amb tensions de 12V utilitzant les pròpies bateries del vehicle. Depenent del tipus d’electrodomèstic també tindrem la possibilitat d’elegir entre d’altres sistemes d’energia d’alimentació, com son les neveres amb funcionament a base de gas. Per a no gastar excessivament les bateries del vehicle, es possible adaptar la instal·lació elèctrica per a poder utilitzar una presa de corrent externa, disponible en molts càmpings i zones d’acampada.

Nevera vehicle vivenda 220v vehicle vivenda

Instal·lacions elèctriques i de gas

En cas d’haver realitzat una instal·lació elèctrica diferent a la que presentava el vehicle de sèrie, serà necessari, per a la legalització del vehicle, presentar un informe realitzat per a un instal·lador elèctric, on es certifiqui que la instal·lació compleix el REBT (RD 842/2003). Igualment per a les instal·lacions de gas realitzades al vehicle (RD 919/2006).

Cuina vehicle vivenda

Descarrega el nostre formulari en PDF: Homologació de Vehicles Vivenda i Autocaravanes