Barres antibolc

Barras AntivuelcoLes barres antibolc eviten en gran mesura que la carrosseria del vehicle es deformi en cas de bolcada o d’impacte. D’aquesta manera minimitzar els possibles danys que puguin patir els ocupants del vehicle evitant que aquests puguin quedar atrapats a dins del vehicle o que puguin causar-se ferides degudes a la deformació de la carrosseria.

Segons a l’activitat a la que destinem el vehicle, les barres antibolc són un element de seguretat passiva bastant recomanable per a tot tipus de vehicles. No només calen barres antibolc si destinem el nostre vehicle a fer trial 4x4 o competicions de rallye, també son recomanables si desitgem fer proves d’orientació de tipus amateur amb 4x4, tandes en circuits de velocitat o si simplement volem viatjar en família amb el nostre vehicle per zones amb carreteres en mal estat o inexistents.

Les barres antivolc solen estar formades per una estructura tubular de tubs d’acer de secció circular formada per una sèrie d’arcs i tirants cargolats o soldats entre sí i units al bastidor i/o a la carrosseria del vehicle. En vehicles amb xassís independent, com poden ser alguns 4x4 i camions, les barres antibolc han d’anclar-se directament al xassís, ja que la carrosseria no té la resistència necessària per a suportar els esforços produïts sobre les barres en cas de bolcada. En vehicles amb xassís autoportant les barres es fixen directament als punts més resistents de l’estructura del vehicle.

Les barres antivolc poden estar instal·lades a l’interior, o a l’exterior del vehicle i en aquest cas disposar o no d’un o varis arcs interiors.

Barres exteriors

Les barres antibolc exteriors son recomanables per a vehicles tot terreny, així a més de protegir als ocupants en cas d’accident, també protegeixen la carrosseria del vehicle en cas de petits bolcs o cops que pugui patir aquesta durant la circulació per vies o camins en mal estat.

A més, un altre avantatge de les barres exteriors és que no resten espai a l’interior del vehicle, fet molt útil o casi imprescindible en vehicles de mida petita o amb interiors poc amplis con poden ser els Suzuki Samurai/Santana o els Land Rover Defender.

L’estructura de barres antivolc es col·loca exterior a la carrosseria i es pot cargolar als paracops i a les taloneres del vehicle o és pot cargolar directament al xassís del vehicle travessant al carrosseria d’aquest. Al situar-se exteriors a la carrosseria les barres han de complir amb la normativa sobre sortints exteriors a fi d’evitar possibles danys a altres usuaris de la via.

Barras antivuelco Barras antivuelco

Barres interiors

Les barres antibolc interiors, en tot terrenys, son utilitzades en vehicles amb interiors amplis com poden ser els Toyota Land Cruiser o altres tipus de vehicles on hi ha espai suficient perquè les barres no interfereixin en l’espai ocupat pels usuaris i així evitar que aquests, en cas d’accident, puguin colpejar-se amb alguna de les barres que formen l’estructura antibolc.

En turismes, al disposar d’habitacles més petits, el més comú sol ser instal·lar l’estructura de seguretat darrera del seients davanters. En aquests casos és necessari eliminar les places posteriors del vehicle, ja que la instal·lació de tirants posteriors provoca que no quedi espai per als ocupants d‘aquestes places, a més de complir amb les directives de condicionament interior per a aquestes places.

Barras antivuelco

Unió de l’estructura antibolc al vehicle

En ambdós casos cada peu de l’estructura de les barres antibolc ha de presentar una pletina per a ser unida a l’estructura del vehicle. S’ha d’assegurar que aquestes pletines siguin el suficientment grans com per repartir correctament els esforços que es puguin produir sobre les barres en cas de bolcada evitant així que les barres puguin travessar el xassís o el bastidor del vehicle i deixar de complir la funció per la qual han estat instal·lades. Sempre es recomanable que les unions entre les pletines de les barres antibolc i el vehicle siguin unions cargolades, evitant soldadures i d’aquesta manera no debilitar el material base degut a l’aportació de calor durant el procés de soldadura.

Homologació de barres antibolc

Per a la homologació de barres exteriors s’haurà de tenir en compte que aquestes compleixin amb les normatives de sortints exteriors, presentant formes arrodonides i sense arestes vives o tallants que puguin provocar danys a altres usuaris de la via.

Sempre que hi hagin barres antivolc dins l’habitacle del vehicle s’haurà d’assegurar que hi hagi la distància mínima de 90cm entre el punt A (veure imatge) i qualsevol punt les barres antibolc situat per davant del respatller de cada una de les places.

Barras antivuelco

A més, totes aquelles barres que no quedin situades per darrera dels respatllers de cada plaça de seient hauran d’estar recobertes amb algun element tou tipus goma o espuma. En la zona destinada a càrrega, si aquesta no té places de seient, no serà necessari recobrir les barres.

Barras antivuelco Barras antivuelco

Independentment de què s’instal·lin barres exteriors o interiors, no es podrà tapar ni obstruir l’obertura de cap de les portes del vehicle. D’aquesta manera unes barres com les que es mostren en la següent imatge no es podràn homologar en un vehicle de carrer, permetent-se tant sols en vehicles classificats com a vehicle de rallye o de competició.

Barras antivuelco